หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาทุ่งสง
แม่ข่ายทุ่งสง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายทุ่งสง
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลเมืองทุ่งสง ทุ่งสง ปากแพรก
2 เทศบาลตำบลชะมาย ทุ่งสง ชะมาย
3 เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ทุ่งสง ถ้ำใหญ่
4 เทศบาลตำบลที่วัง ทุ่งสง ที่วัง
5 เทศบาลตำบลกะปาง ทุ่งสง กะปาง
6 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ทุ่งสง นาโพธิ์
7 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ทุ่งสง ปากแพรก
8 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน ทุ่งสง นาหลวงเสน
9 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ทุ่งสง นาไม้ไผ่
10 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ทุ่งสง ควนกรด
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ทุ่งสง หนองหงส์
หน่วยบริการนาบอน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการนาบอน
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน นาบอน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน นาบอน แก้วแสน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน นาบอน นาบอน
เลื่อนขึ้นข้างบน