หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขากระบี่
แม่ข่ายกระบี่
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายกระบี่
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลเมืองกระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เมืองกระบี่ ทับปริก
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่น้อย
4 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เมืองกระบี่ คลองประสงค์
5 องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เมืองกระบี่ ไสไทย
หน่วยบริการหนองทะเล
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการหนองทะเล
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เมืองกระบี่ อ่าวนาง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล เมืองกระบี่ หนองทะเล
หน่วยบริการคลองพน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการคลองพน
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
หน่วยบริการเขาพนม
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเขาพนม
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลเขาพนม เขาพนม เขาพนม
2 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม เขาพนม เขาพนม
หน่วยบริการเหนือคลอง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเหนือคลอง
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลเหนือคลอง เหนือคลอง เหนือคลอง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เหนือคลอง ปกาสัย
หน่วยบริการคลองท่อม
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการคลองท่อม
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
เลื่อนขึ้นข้างบน