หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาท้ายเหมือง
หน่วยบริการโคกกลอย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการโคกกลอย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลโคกกลอย ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย
2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย
แม่ข่ายท้ายเหมือง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายท้ายเหมือง
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย ท้ายเหมือง นาเตย
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
4 องค์การบริหารส่วนตำบลลำแก่น ท้ายเหมือง ลำแก่น
5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง ทุ่งมะพร้าว
เลื่อนขึ้นข้างบน