หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาตะกั่วป่า
แม่ข่ายตะกั่วป่า
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายตะกั่วป่า
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ตะกั่วป่า บางไทร
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนายสี ตะกั่วป่า บางนายสี
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา ตะกั่วป่า เกาะคอเขา
5 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ตะกั่วป่า โคกเคียน
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ตะกั่วป่า บางม่วง
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เมืองระนอง หาดส้มแป้น
เลื่อนขึ้นข้างบน