หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาพังงา
แม่ข่ายพังงา
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายพังงา
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา ถ้ำน้ำผุด
2 องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง เมืองพังงา นบปริง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายช้าง เมืองพังงา ท้ายช้าง
4 องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ เมืองพังงา ป่ากอ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เมืองพังงา เกาะปันหยี
6 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เมืองพังงา ตากแดด
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางริ้น เมืองระนอง บางริ้น
หน่วยบริการทับปุด
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการทับปุด
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลทับปุด ทับปุด ทับปุด
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ทับปุด บ่อแสน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด ทับปุด ทับปุด
4 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ทับปุด โคกเจริญ
เลื่อนขึ้นข้างบน