หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาหลังสวน
หน่วยบริการละแม
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการละแม
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลละแม ละแม ละแม
2 องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ละแม ละแม
แม่ข่ายหลังสวน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายหลังสวน
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลเมืองหลังสวน หลังสวน หลังสวน
2 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หลังสวน ปากน้ำ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา หลังสวน ท่ามะพลา
4 องค์การบริหารส่วนตำบลขันเงิน หลังสวน ขันเงิน
5 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ หลังสวน วังตะกอ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย หลังสวน แหลมทราย
7 องค์การบริหารส่วนตำบลพ้อแดง หลังสวน พ้อแดง
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด หลังสวน บางน้ำจืด
9 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา หลังสวน นาพญา
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา หลังสวน นาขา
หน่วยบริการปากตะโก
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการปากตะโก
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลปากตะโก ทุ่งตะโก ปากตะโก
2 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ทุ่งตะโก ตะโก
3 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร
4 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ช่องไม้แก้ว
หน่วยบริการสวี
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการสวี
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ สวี นาโพธิ์
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี สวี สวี
3 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สวี นาโพธิ์
4 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก สวี นาสัก
5 องค์การบริหารส่วนตำบลครน สวี ครน
6 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สวี ปากแพรก
เลื่อนขึ้นข้างบน