หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาบ้านตาขุน
แม่ข่ายบ้านตาขุน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายบ้านตาขุน
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลบ้านตาขุน บ้านตาขุน เขาวง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง บ้านตาขุน พระแสง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง บ้านตาขุน เขาวง
หน่วยบริการพนม
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการพนม
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 องค์การบริหารส่วนตำบลพังกาญจน์ พนม พังกาญจน์
2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน พนม ต้นยวน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลพนม พนม พนม
หน่วยบริการคีรีรัฐนิคม
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการคีรีรัฐนิคม
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลท่าขนอน คีรีรัฐนิคม ท่าขนอน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว คีรีรัฐนิคม ย่านยาว
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน คีรีรัฐนิคม ท่าขนอน
หน่วยบริการเชี่ยวหลาน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเชี่ยวหลาน
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลเขาพัง บ้านตาขุน เขาพัง
2 เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน บ้านตาขุน เขาพัง
เลื่อนขึ้นข้างบน