หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์
แม่ข่ายกาญจนดิษฐ์
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง กาญจนดิษฐ์ ท่าทอง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ ท่าอุแท
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่
5 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างขวา กาญจนดิษฐ์ ช้างขวา
6 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ ตะเคียนทอง
7 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส กาญจนดิษฐ์ พลายวาส
8 องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด กาญจนดิษฐ์ กรูด
9 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ ทุ่งกง
10 องค์การบริหารส่วนตำบลกะแดะ กาญจนดิษฐ์ กะแดะ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง กาญจนดิษฐ์ ท่าทอง
12 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ ท่าอุแท
หน่วยบริการบ้านใน(วิภาวดี)
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการบ้านใน(วิภาวดี)
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
หน่วยบริการดอนสัก
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการดอนสัก
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก
2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดอนสัก ปากแพรก
3 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก
เลื่อนขึ้นข้างบน