หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(พ)
หน่วยบริการพุนพิน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการพุนพิน
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลเมืองท่าข้าม พุนพิน ท่าข้าม
2 เทศบาลตำบลศรีวิชัย พุนพิน ศรีวิชัย
3 องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด พุนพิน ลีเล็ด
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พุนพิน ท่าข้าม
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย พุนพิน เขาหัวควาย
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร พุนพิน หนองไทร
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย พุนพิน หัวเตย
8 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน พุนพิน พุนพิน
สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลเมืองท่าข้าม พุนพิน ท่าข้าม
2 เทศบาลตำบลศรีวิชัย พุนพิน ศรีวิชัย
3 องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด พุนพิน ลีเล็ด
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พุนพิน ท่าข้าม
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย พุนพิน เขาหัวควาย
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร พุนพิน หนองไทร
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย พุนพิน หัวเตย
8 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน พุนพิน พุนพิน
แม่ข่ายสุราษฎร์ธานี
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ตลาด
2 เทศบาลตำบลตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี ตลาด
3 เทศบาลตำบลขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล
4 เทศบาลตำบลบางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
5 เทศบาลตำบลวัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ เมืองสุราษฎร์ธานี บางโพธิ์
7 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี บางไทร
9 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี คลองน้อย
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี บางชนะ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี บางใบไม้
12 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล
13 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี คลองฉนาก
เลื่อนขึ้นข้างบน