หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วิสัยทัศน์ ของ ผอ.กปภ.ข.4

"ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการ พนักงานทำงานอย่างมีความสุข"
ดาวน์โหลดนโยบาย ผอ.กปภ.ข.4

นโยบายการบริหารงานของ ผอ.กปภ.ข.4

1.ดำเนินการตามแนวทางนโยบาย ผวก.ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิต
- ควบคุมกำกับดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาเทคโนโลยีควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำ ให้เหมาะสม (Appropriate Technology) และเกิดการบูรณาการกันระหว่างงานผลิตและงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
- พัฒนาระบบสารสนเทศ และการสร้างฐานข้อมูลใหม่ (Big data) เชื่อมโยงข้อมูลระบบการให้บริการลูกค้า และ GIS
- พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองนโยบาย องค์กรดิจิทัล PWA 4.0
- เพิ่มรายได้ จากการขยายพื้นที่การให้บริการ การสร้างบริการใหม่ๆ การสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า การตลาด และการประชาสัมพันธ์
- ลดต้นทุนการผลิต การนำเทคโนโลยีการควบคุมค่ากระแสไฟฟ้ามาใช้เช่น ใช้เครื่องสูบน้ำแบบ VSD (Variable Speed Drive) การลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยการนำระบบ PLC หรือ ระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้
2.การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งผลประโยชน์ของรัฐเป็นสำคัญ
- มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยมุ่งความสำเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ปฏิบัติต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างซื่อสัตย์สุจริต
- ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานและพนักงาน เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
- ยึดมาตรฐานจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนการมีส่วนร่วม ให้เกิดการสร้างเครือข่ายและการบูรณาการในการทำงาน
3.การต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น
- เป็นหน่วยงานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และคอรัปชั่น
- ไม่ยอมรับ ไม่ส่งเสริม ไม่มีส่วนร่วม กับการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
- ยึดถือประโยชน์ขององค์กรและของรัฐเหนือสิ่งอื่นใด
- ไม่ละเลยเพิกเฉย เมื่อเห็นการกระทำที่มีเจตนาต่อการให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น
4.ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติและมีพฤติกรรมค่านิยม 11 ประการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน”
- ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
- ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด
- มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความสำเร็จ
- ทำงานเป็นทีม
- พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ตั้งใจรับฟังลูกค้า
- สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา
- แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
- มีจิตสาธารณะ
5.ประพฤติปฏิบัติและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) โดยยึดหลักการปฏิบัติ 5 อย่าง (5 Do) “ตรงต่อเวลา ใช้วาจาสุภาพ รับทราบทุกข้อคิดเห็น มุ่งเน้นคุณธรรม และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ”
6.นำระบบคุณธรรม (Merit system) มาใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลัก “ทำดีย่อมได้ดี” ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม หมั่นเพียร ขยัน และอดทน
เลื่อนขึ้นข้างบน