หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

กาหลง นิ่งน้อย
ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

วิภาวี ศรีภิรมย์
หน.งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผาชล ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จักรพงษ์ ทิพย์เดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กันตพงศ์ พูลสวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปาริชาติ สิทธิโชค
พนักงานคอมพิวเตอร์
กิตติพงศ์ เสนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เกรียงศักดิ์ ยอดระบำ
วิศวกร

งานประมวลข้อมูล

กมลมาลย์ โชคชัยกวิน
หน.งานประมวลข้อมูล
นิภาพร กรายแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นิติ วงศ์พิพันธ์
วิศวกร
บัณฑิตา เจริญพันธุ์
นักวิเคราะห์ระบบงาน
ยุพเรศ คชศิลา
พนักงานธุรการ
เลื่อนขึ้นข้างบน