หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองระบบจำหน่าย

มานิต อินทรประเสริฐ
ผอ.กองระบบจำหน่าย

งานน้ำสูญเสีย

ศักดิ์ชัย ธิบาย
หน.งานน้ำสูญเสีย
สฤษดิ์ พุทธศรี
นายช่างเครื่องกล
ภิญโญ รอดทอง
นายช่างเครื่องกล
วันชัย ช่วยชูจิต
นายช่างโยธา
อัมรินทร์ จำเริญ
วิศวกร
ณัฏฐวุฒิ สุทธิจันทร์
วิศวกร
เอกพงษ์ แก้วสกุล
นายช่างไฟฟ้า
หัสซัล เวชประสิทธิ์
วิศวกร
เฉลิมศักดิ์ เรืองทอง
นายช่างโยธา
พงศ์ศธร หนูแก้ว
นายช่างเครื่องกล
สุรสิทธิ์ วะจิดี
วิศวกร
จักรพรรณ ชูดวงจันทร์
นายช่างโยธา
เธียรวิชญ์ ธันยาดิษย์
วิศวกร
สมศักดิ์ รักสถาน
ช่างโยธา

งานลูกค้าสัมพันธ์

สุปราณี บุญชิต
หน.งานลูกค้าสัมพันธ์
ศศิวิมล ตั้งนรกุล
นักประชาสัมพันธ์
ศิรินี สมุทรจินดา
นักประชาสัมพันธ์
จุติมาศ เกลี้ยงเกลา
นักประชาสัมพันธ์
ปาริชาต เหล่าทอง
นักประชาสัมพันธ์
ณัฎฐา บางสุวรรณ์
นักประชาสัมพันธ์

งานแผนที่แนวท่อ

นาลิวรรณ อินทรประเสริฐ
หน.งานแผนที่แนวท่อ
ธีรสันต์ รัตนบำรุง
วิศวกร
ปกรณ์ จอมสวัสดิ์
นายช่างโยธา
สิทธิชัย อักษรเงิน
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ภาณุพันธ์ พรมทอง
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ภัทรพงศ์ โย้จิ้ว
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานมาตรวัดน้ำ

โกศล โสมทอง
หน.งานมาตรวัดน้ำ
วัชระ พรรษะ
พนักงานพัสดุ
สำเริง คงพันปี
พนักงานประปา
บุญนำ ศรีวิรัตน์
นายช่างเครื่องกล
วิษณุพงษ์ ศรแก้ว
นายช่างเครื่องกล
ภานุมาศ มรกต
นายช่างเครื่องกล
สมพล จันทอน
ช่างไฟฟ้า
เลื่อนขึ้นข้างบน