หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองบริหารทั่วไป

ธวัชชัย ศรีบุญฤทธิ์พันธ์
ผอ.กองบริหารทั่วไป

งานธุรการ

อำนาจ วิเชียร
หน.งานธุรการ
สมศักดิ์ รักษารัตน์
พนักงานธุรการ
นนทพัฒน์ สุคนธปฏิภาค
นักบริหารงานทั่วไป
ธีรพล กรดจำนงค์
พนักงานสถานที่
สุภาภรณ์ เดชมณี
นักบริหารงานทั่วไป
ธัญญลักษณ์ ล้วนฤทธิ์
นักบริหารงานทั่วไป
สุวรรณชัย ดิษระ
พนักงานคอมพิวเตอร์

งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

กำไลแก้ว เดชสม
หน.งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เสวียง ชูมณี
พนักงานพัสดุ
วนิดา ร่าหมาน
พนักงานพัสดุ
ฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
นักบริหารงานพัสดุ
วิชามัย ทองต้ง
พนักงานพัสดุ
กิติยา ศรแก้ว
พนักงานพัสดุ
อุทุมพร พันธุ์ทอง
นักบริหารงานพัสดุ
จิรวรรณ ขวัญนาค
พนักงานพัสดุ

งานกฎหมายและนิติกรรม

พรทิพย์ รัตนบุรี
หน.งานกฎหมายและนิติกรรม
วิทยา กำนล
นิติกร
บุณฑริก ขาวรอด
นิติกร
ศรคิด ปรีชา
นิติกร
ธนุพงศ์ แจ้งอักษร
นิติกร
ยุรดา ปลอดคง
นิติกร

งานทรัพยากรบุคคล

ธีรนุช ไกรนุกูล
หน.งานทรัพยากรบุคคล
สมอักษร ไชยบาล
บุคลากร
พัชยา ปรีชา
บุคลากร
อุษณีษ์ วิเชียรกุล
นักบริหารงานทั่วไป
นันท์ธิดา ธุวะนุติ
นักบริหารงานทั่วไป
สัจจพร คงจิตงาม
นักบริหารงานทั่วไป
ปกรณ์ แต่งผล
นักบริหารงานทั่วไป
เลื่อนขึ้นข้างบน