หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

เจษฎา คงกิจ
ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

งานบำรุงรักษา

ชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ
หน.งานบำรุงรักษา
ชัยวัฒน์ รอดดำ
พนักงานประปา
พรประสิทธิ์ สอนประสม
นายช่างเครื่องกล
ณรงค์ชัย ใจห้าว
วิศวกร
ธนาธิป บุญหนัก
วิศวกร
อิทธิพัทธ์ อธิวัฒน์ธนาธร
ช่างเครื่องกล
นภดล คงช่วย
นายช่างไฟฟ้า
นภศักดิ์ กว้างซ้วน
นายช่างเครื่องกล
กิตตินันต์ กิจรุ่งวัฒนากร
ช่างไฟฟ้า
ศุภวัฒน์ เริงเรียง
วิศวกร

งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

นพดล จันทร์จำปา
หน.งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต
ทศพลนคร ขันใส
นายช่างไฟฟ้า
เอกสินธุ์ หมานบุญ
วิศวกร
ปวเรศวร์ ตีรนานุกูล
วิศวกร

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

จะมรทิพย์ สอนประสม
หน.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1
วรินยุพา บุณยรัตพันธุ์
นักวิทยาศาสตร์
ธิดารัตน์ ปฏิแพทย์
นักวิทยาศาสตร์
ภูริสุต จันทรตรีรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
วรรณภรณ์ ณ สงขลา
นักวิทยาศาสตร์
กนกวรรษ อินทรโม
นักวิทยาศาสตร์

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

จารุรัตน์ เชาว์เลิศ
หน.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
ยุพดี ทองขาว
นักวิทยาศาสตร์
เนตรชฎาลักษณ์ เล็กบางพงศ์
นักวิทยาศาสตร์
จารุวรรณ รอดเนียม
นักวิทยาศาสตร์

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

สุภาพรรณ วีระใชช่วง
หน.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3
ณภักดิ์ ไชยาคำ
นักวิทยาศาสตร์
กมลชนก นิสภา
นักวิทยาศาสตร์
เลื่อนขึ้นข้างบน