หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองบัญชีและการเงิน

นพมาศ พุทธศรี
ผอ.กองบัญชีและการเงิน

งานประมวลบัญชี

สุนันทา ทองปลอด
หน.งานประมวลบัญชี
สุจิตรา น้อยสร้าง
นักบัญชี
กฤตยมล มากรักษ์
นักบัญชี
พรศรี ชัยศรี
นักบัญชี
ศิริพร ศิริพรหม
นักบัญชี
นุชนาฎ ระวังสุข
นักบัญชี
พัดชา ชุมศรี
นักบัญชี

งานบัญชีเจ้าหนี้

ประเทืองทิพย์ รอดดำ
หน.งานบัญชีเจ้าหนี้
กฤษฎากร บุญทบ
พนักงานการเงินและบัญชี
สุภาพร เศรษฐสุข
นักบัญชี
พัชราภรณ์ ชูมาก
นักบริหารงานทั่วไป
ดารินทร์ ภัทรางกูน
พนักงานการเงินและบัญชี
ศิรินทร์ทิพย์ จิตเกิด
นักบัญชี

งานการเงิน

นงลักษณ์ วารีอรุณโรจน์
หน.งานการเงิน
ศิริพร ศรีกฤษณ์
นักบัญชี
ประณีตศิลป์ สุวรรณระ
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน