หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองแผนและวิชาการ

อภิชาติ ถ้ำจันทร์
ผอ.กองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน

มาโนชญ์ เจริญพร
หน.งานแผนงาน
สถาพร เชาวลิต
วิศวกร
กุลธิดา เจียรนัย
นักวิเคราะห์ระบบงาน
ฐานิดา พรหมจันทร์
นักวิเคราะห์ระบบงาน
วัชรินทร์ ทับทิมทอง
พนักงานธุรการ
ศิริศักดิ์ โชติรักษ์
ช่างโยธา

งานโครงการก่อสร้าง 1

อัศวิน เอี่ยมคล้าย
หน.งานโครงการก่อสร้าง 1
อัครพล เดี่ยวฉิม
นายช่างโยธา
สุเทพ บัวเนียม
วิศวกร
ปวีณา ภักดี
นายช่างโยธา
ภานุพงค์ ทุ่มทวน
วิศวกร

งานโครงการก่อสร้าง 2

จานุมาศ บุญสนิท
หน.งานโครงการก่อสร้าง 2
พิสิทธิ์ สามหาดไทย
นายช่างโยธา
ประจักษ์ จันทร
วิศวกร
สุวิท คงบาล
นายช่างโยธา

งานแหล่งน้ำ

จักรี บุญสว่าง
หน.งานแหล่งน้ำ
พรรธ์ธนภัตร์ ปึงปิยะธชกุล
นายช่างโยธา
อภิชัย รอดอยู่
นายช่างโยธา
พงษ์วรา เทือใหม่
นักบริหารงานทั่วไป

งานโครงการก่อสร้าง 3

ณัฐพล กองประดิษฐ
หน.งานโครงการก่อสร้าง 3
เมธี เพชรอนันต์
วิศวกร
จิรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
วิศวกร
เดชณรงค์ เนียมสมบัติ
ช่างโยธา
เลื่อนขึ้นข้างบน