ตัวชี้วัดผลการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan:WSP ปี 2560