การจัดการความรู้

การจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM )

          Knowledge Management ( KM)  การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

รูปแบบของความรู้ 
          1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
          ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม

          2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)
          ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม 

แนวคิดของการจัดการความรู้

แนวคิด KM

โมเดลปลาทู

          เป็นโมเดลอย่างง่ายที่ทางสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส) ได้เปรียบเทียบ KM เหมือนปลาทู แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

โมเดลปลาทู

        ส่วนหัว เป็นส่วนของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ทำให้รู้ว่าเราทำ KM เพื่ออะไร

        ส่วนตัว  เป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เป็นหัวใจสำคัญของ KM

        ส่วนหาง  เป็นคลังความรู้ที่ได้จากตัวปลาและนำมาเก็บไว้ ซึ่งต้องสกัดความรู้ซ่อนเร้น มาเป็นความรู้เด่นชัด และสามารถเผยแพร่และยกระดับความรู้ต่อได้

ขอบเขตและเป้าหมาย KM

          ก่อนที่จะมีจัดการความรู้ (KM) จะต้องมีการกำหนดขอบเขต และเป้าหมายก่อน ซึ่งขอบเขต KM เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จำเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  ในการกำหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ขององค์กรได้ 4 แนวทาง คือ

          แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จำเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
          แนวทางที่ 2 เป็นความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมา
          แนวทางที่ 3 เป็นปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ และสามารถนำ KM มาช่วยได้
          แนวทางที่ 4 เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ 1 , 2, 3 หรือแนวทางอื่นที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม

ดาวน์โหลดเอกสารนี้