กปภ.สาขาอ่าวลึก ร่วมกับ อบต.ปลายพระยา มุ่ง-มั่น-เพื่อ-ปวงชน

 

          เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ นายสุรเกียรติ  บุญทบ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยช่างโยธา เข้าหารือกับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา เรื่อง ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ณ ชุมชนบ้านหาดถั่ว หมู่ที่ ๗ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  ประมาณ ๑๖๐ ครัวเรือน ได้ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อออกแบบประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการขยายเขตจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ดังกล่าว ดั่งค่านิยมขององค์กร ที่ว่า มุ่ง-มั่น-เพื่อ-ปวงชน