ผอ.กปภ.ข.๔ พร้อม ผจก.กปภ.สาขาในสังกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารายงานตัว และร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนใหม่

 

                เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา นางสาวสุวิมล  ผดุงธนมงคล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ พร้อมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง ๗ สาขา ประกอบด้วย

นายสายัณห์  วารีอรุณโรจน์           ผจก.กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี

นายวิชาญ  นิ่งน้อย                    ผจก.กปภ.สาขาเกาะสมุย

นางดรุณี  เจริญชีพ                    ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

นายไกรสรณ์  มะหะหมัด              ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร

นายสิน  สัตบงกฎ                     ผจก.กปภ.สาขาไชยา

นายพรชัย  จันทร์เพชร               ผจก.กปภ.สาขาบ้านตาขุน

และนายวุฒิพร  บุญดี                ผจก.กปภ.สาขาเกาะพะงัน

               เข้ารายงานตัว และรายงานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละสาขา พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนปัจจุบัน  ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี