บทอาศิรวาท จากใจ..การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ .. ถวายแด่ในหลวง

บทอาศิรวาท จากใจ..การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ .. ถวายแด่ในหลวง

บทอาศิรวาท จากใจ..การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ .. ถวายแด่ในหลวง

นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้อ่านบทอาศิรวาท บันทึก

แถบเสียงถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕