ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล (ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

        ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น

        บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง โดยอ่านรายละเอียดได้   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล (ข้อเขียน)